Regulamin portalu WebSecurity.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin portalu websecurity.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z portalu websecurity.pl, zwanego dalej „Portalem”, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu i Użytkowników Portalu.
2. Wydawca Portalu – Unizeto Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000233499, NIP: 8520006444, REGON: 810404880.
3. Wydawca Portalu jest jednocześnie Administratorem Portalu.
4. Portal jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
5. Konto – przestrzeń serwerowa Portalu, w którym Użytkownik Portalu wprowadza swoje dane i zarządza nimi, udostępniona Użytkownikowi Portalu w celu możliwości korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Portal.
6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty za korzystanie przez Użytkowników Portalu z określonych funkcjonalności Portalu. Wydawca Portalu powiadomi Użytkowników Portalu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzenie o wprowadzeniu opłat. Wprowadzenie opłaty zostanie uwzględnione w cenniku dostępnym na stronach Portalu i obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany.
7. Wpis – komentarze pod artykułami lub postami na blogach. Możliwość dodawania Wpisów zastrzeżona jest wyłącznie dla zarejestrowanych w Portalu Użytkowników Portalu.
8. Użytkownik Portalu – to każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w Portalu lub odwiedzająca Portal bez dokonywania rejestracji.
9. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
10. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, zamieszczone na Portalu treści, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
II. WPISY
11. Wpis nie może zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem lub niniejszym Regulaminem,
b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
c) treści naruszających prawa Administratora Portalu,
d) treści naruszających prawa innych podmiotów (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność, inne dobra osobiste lub firmowe),
e) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
f) treści reklamowych,
g) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo,
h) odesłań do stron www nie mających związku z artykułami lub postami lub zawierające treści niedopuszczalne w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
12. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania Wpisów zawierających treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem.
13. Użytkownik Portalu może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu lub netykiety wysyłając e-mail na adres redakcja@websecurity.pl.
14. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
15. Administrator Portalu ma prawo blokowania dostępu do Portalu Użytkownikom Portalu dopuszczającym się naruszeń niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
16. Użytkownik Portalu publikujący swoje Wpisy w Portalu, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora Portalu do ich:
a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
c) nadawania i reemitowania, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.
17. Użytkownicy Portalu publikują Wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Wpisów zamieszczane przez Użytkowników Portalu w ramach Portalu. Użytkownik Portalu zwolni Administratora Portalu z odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Portalu.
18. Użytkownicy Portalu nie mogą używać jakichkolwiek środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera obsługującego Portal.
III. NETYKIETA
19. Należy starać się argumentować merytorycznie przedstawiane przez siebie racje.
20. Nie wolno zamieszczać we Wpisach treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym.
21. Nie wolno wysyłać wiadomości „łańcuszków”.
22. Nie wolno wysyłać spamu.
23. Należy stosować się do reguł ortografii i interpunkcji oraz innych zasad języka polskiego.
24. Nie wolno pisać WIELKIMI LITERAMI (Caps Lock) – w Internecie oznacza to krzyk.
25. Nie wolno obrażać innych Użytkowników Portalu oraz podmiotów trzecich.
26. Nie wolno zamieszczać wypowiedzi szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nawołujących do przemocy, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność itp.
27. Nie wolno podszywać się pod innych.
IV. REJESTRACJA, PRYWATNOŚĆ, DANE I DANE OSOBOWE
28. Do rejestracji w Portalu niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika Portalu (imię i nazwisko/ nazwa organizacji), hasła oraz innych danych (adres e-mail – w przypadku osób fizycznych/imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku wszystkich innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi – stanowisko w organizacji, nazwa organizacji, adres organizacji, kod pocztowy organizacji, miasto siedziby organizacji, telefon, fax, adres e-mail) i akceptacja niniejszego Regulaminu. Jeden podmiot nie może rejestrować się w Portalu pod kilkoma nazwami. Nazwa Użytkownika Portalu nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, nie może zawierać treści wulgarnych, wprowadzających w błąd bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
29. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika Portalu adresu elektronicznego, które będzie polegać na przesłaniu do Użytkownika Portalu wiadomości e-mail zawierającej link do strony internetowej służącej do logowania wraz z loginem i hasłem.
30. Rejestracja w Portalu może nastąpić również z wykorzystaniem kont Użytkowników Portalu z innych portali (w szczególności społecznościowych) lub z wykorzystaniem architektury OpenID.
31. Administrator Portalu nie przekazuje ani nie użycza danych Użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika Portalu, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Zamieszczanie wszelkich treści w Portalu przez jego Użytkownika, a w szczególności dokonywanie Wpisów przez Użytkowników Portalu, odbywa się wraz z jednoczesnym zamieszczeniem nazwy Użytkownika Portalu (imię i nazwisko/ nazwa organizacji), który dokonał zamieszczenia danej treści. Pozostałe dane zbierane podczas procedury rejestracji nie są w żaden sposób upubliczniane i udostępniane, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
32. Użytkownicy Portalu oświadczają, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
33. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora Portalu, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego wykorzystywania funkcjonalności Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu.
34. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych od Administratora Portalu oraz newslettera, wiadomości od Administratora Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.
35. Użytkownik Portalu poprzez umieszczenie danych, w szczególności materiałów lub wypowiedzi udziela Administratorowi Portalu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych.
36. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych, w tym danych osobowych. Użytkownik Portalu ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte.
37. W niektórych sekcjach Portalu Użytkownik Portalu może zostać poproszony o podanie danych, w tym danych osobowych w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub uczestniczenia w określonych akcjach. Użytkownik Portalu zostanie poinformowany, jakie dane są wymagane, a jakie są opcjonalne. Podczas poruszania się po Portalu niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez Użytkownika Portalu), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki „cookie”, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon”, oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”). Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Użytkownik Portalu korzystał bezpośrednio wcześniej, oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika Portalu. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera użytkownika za pomocą plików „cookie”, znaczników internetowych lub plików „Web beacon”. Można ustawić w przeglądarce, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik „cookie”, lub aby odrzucała wszystkie pliki „cookie”, jednak bez włączonej opcji obsługi plików „cookie” pewne funkcje tej strony mogą nie działać. Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje mogą być wykorzystane w celu zapewnienia odwiedzającym Portal lepszej obsługi, dostosowania strony do preferencji Użytkownika Portalu, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. Takie informacje mogą być łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób, na co Użytkownik Portalu wyraża niniejszym zgodę.
38. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Użytkownika Portalu tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
39. Wszystkie elementy Portalu podlegają ochronie prawnej. Prawa do wszystkich elementów Portalu przysługują Administratorowi Portalu.
40. Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika Portalu Wpisu na Portalu Administrator Portalu nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści w zakresie określonym w punkcie 16 niniejszego Regulaminu. Użytkownik Portalu zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).
41. Niedopuszczalne jest korzystanie z materiałów i treści umieszczonych w Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
a) zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
b) umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
42. Użytkownik Portalu przy rejestracji w Portalu może zamieścić wybrany przez niego wizerunek graficzny (awatar) widoczny przy jego profilu użytkownika, dostępnym publicznie dla wszystkich odwiedzających Portal. Użytkownik Portalu oświadcza w tym zakresie, iż dysponuje wszelkimi uprawnieniami niezbędnymi do zamieszczenia wizerunku graficznego (awatara) i zobowiązuje się zwolnić Administratora Portalu z wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać z powodu publikacji przez Użytkownika Portalu wizerunku graficznego (awatara) naruszającego prawa podmiotu trzeciego.
VI. POSTANOWIENIA TECHNICZNE I KOŃCOWE
43. W celu usunięcia konta Użytkownik Portalu powinien przesłać prośbę o usunięcie konta na adres redakcja@websecurity.pl. Faktyczne usunięcia konta nastąpi w terminie 14 dni od daty przesłania prośby do Administratora.
44. Użytkownik Portalu może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu usług dostępnych na Portalu z których korzysta, dokonując zgłoszenia w formie elektronicznej na adres redakcja@websecurity.pl. Wydawca Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, że zgłoszenie zawiera:
a) imię i nazwisko lub nazwę i adres Użytkownika Portalu,
b) określenie przedmiotu reklamacji;
c) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację.
45. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Portalu urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
46. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Portalu poinformuje o tym Użytkowników Portalu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w ramach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Portalu.
47. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
48. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia Portalu bez podawania przyczyn.
49. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Portalu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie.
50. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

Wydawca nie utożsamia się i nie faworyzuje żadnych opinii, faktów i informacji prezentowanych na stronach portalu WebSecurity.pl.