Artykuły dotyczące tematu: II Kongres Wolności w Internecie

dodany: 14.02.2013 | tagi:

Ustalenia na II Kongresie Wolności w Internecie

0

Kongres, który 13 lutego po raz drugi spotkał się w Warszawie, jest forum wymiany myśli i opinii oraz wypracowywania rozwiązań dotyczących Internetu. Zebrał specjalistów z różnych dziedzin, działaczy społecznych i przedstawicieli biznesu oraz pracowników administracji, a także zainteresowanych debatą obywateli. Początkiem Kongresu była zeszłoroczna debata w sprawie ACTA. Przez wiele miesięcy po pierwszym Kongresie (5 marca 2012) eksperci w grupach warsztatowych pracowali nad konkretnymi rozwiązaniami. Wiele z nich administracja wprowadziła już w życie.

 Te nasze debaty i dyskusje będą miały ciąg dalszy

 Kongres Wolności w Internecie niech trwa!

– podsumowywał debatę min. Michał Boni.

Wszyscy – administracja, twórcy i użytkownicy sieci – zrozumieliśmy, że współpraca we wszystkich sprawach dotyczących Internetu jest bardzo ważna. Te rozmowy nie zawsze są łatwe, ale jak pokazuje zeszły rok, są z tego efekty.

Stąd drugie posiedzenie Kongresu, który, oprócz dotychczas wypracowanych zmian, przedstawił też nowe narzędzia współpracy i wspólnego zmieniania prawa.

1. Społeczny Kodeks Konsultacji – zalecony już do stosowania przez Radę Ministrów, w oparciu o ten Kodeks MAC stworzył Zarządzenie w sprawie Zasad Przeprowadzania Konsultacji Społecznych, które minister właśnie podpisał. Zmienia on stosunek do konsultacji: bo zakłada, że wszystkie konsultacje prowadzone są w sposób otwarty dla wszystkich obywateli, z możliwością wypowiadania się w Internecie, też za pomocą platform do konsultacji. Chcemy przechodzić do bardziej otwartego tworzenia prawa: dlatego Kodeks zakłada, że konsultacje można prowadzić tylko wtedy, jeśli można coś zmienić – a nie jeśli wszystko jest już ustalone i wiadomo, że niczego zmienić się nie da. „Organizator konsultacji jest gotowy na opinie krytyczne oraz na wprowadzenie zmian w swojej propozycji, a uczestnicy procesu – na to, by zmienić zdanie, o ile padną przekonujące argumenty” – czytamy w kodeksie. Dlatego konsultujemy projekty na jak najwcześniejszym etapie, jak projekt założeń.

Kodeks składa się z siedmiu prostych zasad i jasnego wyjaśnienia, jak je stosować.

2. Forum Partnerów Sieci – ma się regularnie spotykać w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W taki sposób praca ekspertów – przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, administracji publicznej i innych interesariuszy zostanie zinstytucjonalizowana. Jesteśmy przekonani, że taka współpraca jest konieczna, by prawo dotyczące Internetu było dobrze wyważone.

Forum ma odpowiednio wcześnie reagować na nowe zjawiska i problemy, i po merytorycznej debacie proponować rozwiązania do dalszej pracy.

Korzystając z narzędzi konsultacyjnych i wiedzy ekspertów możemy m.in. dobrze się przygotować do wydawania funduszy unijnych, które powinny wesprzeć budowę gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększanie konkurencyjności gospodarki polegać ma m.in. na zapewnieniu dostępu do szybkiego Internetu szerokopasmowego, rozwoju e-gospodarki i cyfrowych kompetencji, otwieranie zasobów publicznych (np. digitalizacja dziedzictwa kulturowego naukowego i edukacyjnego, dostęp do informacji publicznej) i budowie e-usług publicznych. Nad Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa pracują już grupy ekspertów z administracji, samorządów, stowarzyszeń i izb branżowych. Konsultacje Programu Operacyjnego przewidywane są na maj. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, na Program przewidziano 10 mld zł.

 

Informacje szczegółowe

Co jeszcze udało się zrealizować Kongresowi Wolności?

Większość postulatów, które eksperci 1 Kongresu Wolności w Internecie uznali w 2012 r. za najważniejsze, jest zrealizowana albo realizowana.

Przez trzy miesiące po 1 Kongresie Wolności w Internecie 150 ekspertów społecznych (pro bono!) i z administracji pracowało nad rekomendacjami i propozycjami zmian. W lipcu z raportów warsztatów współprzewodniczący warsztatów (jeden społeczny, jeden z administracji) ustalili z ministrem Michałem Bonim listę 15 postulatów do realizacji „w pierwszej kolejności”.

Większość postulatów została zrealizowana. Najtrudniej o podsumowanie warsztatu Prawo autorskie – ale i tu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło już prace.

Równie ważny co postulaty z warsztatów był sam proces, w którym przedstawiciele biznesu, eksperci społeczni i przedstawiciele administracji mogli lepiej zrozumieć swoje punkty widzenia. Jemu właśnie zawdzięczamy powstanie Forum Partnerów Sieci.

Jak wygląda realizacja postulatów z warsztatów?

Warsztat Prawo Autorskie

POSTULAT 1. Przeprowadzenie badania wykorzystania treści w sieci oraz rynku internetowego w Polsce, które pozwolą lepiej zrozumieć, jaka jest jego wartość w gospodarce.

 •  REALIZACJA: Ministerstwo Kultury poinformowało, że takie badanie zostało zlecone.

POSTULAT 2. Dalsza dyskusja o prawie autorskim w świetle debaty o ustawie o otwartych zasobach – pozwoli to pokazać, że temat ten ma szerszy wymiar niż konflikt między twórcami i użytkownikami.

 • REALIZACJA: Taka debata trwa. Po konsultacjach projektu założeń do ustawy o otwartych zasobach (zakończonych 5 lutego) spotykamy się z interesariuszami, by zastanowić się, jak dopasować projekt i znaleźć równowagę między prawami twórców a poszerzaniem dostępu obywateli do wiedzy, kultury i edukacji. Rozmowy o ewentualnej potrzebie dostosowania do cyfrowego świata prawa autorskiego toczą się też w Unii Europejskiej – Polska chce włączyć się w tę debatę.

POSTULAT 3. W ramach tych prac będziemy rozmawiać o takich wątkach, jak dozwolony użytek, depenalizacja użytkowników czy rozróżnienie między kopią a egzemplarzem.

 • REALIZACJA To kompetencje MKiDN. Dzięki debacie o otwartych zasobach, a wcześniej – o nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, problemy są namierzone a istota sporu znana. MAC realizuje postulat prowadzenia debaty i komunikowania, tak, aby wszystkie strony mogły zrozumieć, jakie racje stoją za jakimi rozwiązaniami.

Warsztat Reforma modeli biznesowych

POSTULAT 4. Kontynuacja prac nad kluczowymi projektami: nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego, nowelizacją Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w skr. UŚUDE) oraz ustawą o VOD (wideo na życzenie).

 • REALIZACJA: Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego z przepisami prokonsumenckimi weszła w styczniu w życie.
 • Projekt zmian w UŚUDE (z zapisem w sprawie zdejmowania kwestionowanych treści w terminie „nie później niż 3 dni” co jest kompromisem między usługodawcami a wydawcami) został poddany szerokim konsultacjom i będzie przesłany Radzie Ministrów.
 • Ustawa o VOD jest już przyjęta, pod koniec lutego wejdzie w życie – ustala ona obowiązki i obciążenia przedsiębiorców na najmniejszym możliwym poziomie wskazywanym przez dyrektywę unijną (np. nie ma w niej rejestru dostawców usług VOD, który miałby być prowadzony przez KRRiT)

POSTULAT 5. Dialog z UOKiK w sprawie ustawy o niektórych prawach konsumentów i rozporządzenia do nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego.

 • REALIZACJA: Przygotowany został pakiet konsumencki zakładający zniesienie barier administracyjnych w e-handlu (zmiany będą wprowadzone w UŚUDE). Zawiera on m.in.:
 1. usunięcie obowiązku zapłaty przez przedsiębiorcę odsetek od dokonanych przez konsumenta przedpłat, gdy konsument odstąpi od umowy zawartej na odległość;
 2. umożliwienie przedsiębiorcom zastąpienia papierowego potwierdzenia zawarcia umowy potwierdzeniem przesyłanym na innym trwałym nośniku;
 3. usunięcie zakazu wymagania od konsumenta zapłaty ceny przed otrzymaniem towaru lub usługi, w sytuacji, gdy w praktyce handlu elektronicznego znaczna część rynku działa w oparciu o model, który zakłada wysyłkę towaru do konsumenta po otrzymaniu płatności.
 • Projekt rozporządzenia MAC w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego co do usługi telekomunikacyjnej – ma doprowadzić do tego, aby w miejsce formy papierowej wprowadzić możliwość potwierdzania przez dostawcę usług telekomunikacyjnych otrzymania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację w postaci elektronicznej (projekt jest w trakcie konsultacji wewnątrzresortowych).

POSTULAT 6. Robocza współpraca i dyskusja z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Gospodarki o zmianach w zakresie płatności i fakturowania elektronicznego.

 • REALIZACJA: Resort finansów przygotował i skonsultował z MAC projekt wytycznych dla przedsiębiorców o sposobach zapewniania fakturom elektronicznym autentyczności, integralności oraz czytelności.

Warsztaty Ochrona danych osobowych

POSTULAT 7. Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego – skrócenie okresu retencji z 24 do 12 miesięcy i podjęcie decyzji w sprawie cookies.

 • REALIZACJA: Retencja danych (skrócona do 12 miesięcy) weszła w życie w nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, podobnie jak regulacja dotyczącą cookies (zaraz upłynie temu przepisowi vacatio legis).

Rozwiązania te przyjęte po otwartej dyskusji w czasie warsztatów, w czasie której strony wypracowały stanowisko zrozumiałe dla uczestników (choć nie podzielane przez wszystkich – były zdania odrębne) – cookies nie będą mogły pojawiać się bez wiedzy użytkowników, ale nie zostaną wprowadzone utrudnienia dla biznesu internetowego.

POSTULAT 8. Monitoring spraw związanych z prywatnością w sieci.

 • REALIZACJA: W toku. Doskonałym przykładem są otwarte publiczne konsultacje rewizji Międzynarodowych Przepisów Telekomunikacyjnych (w skr. ITR), które mogą wpłynąć na przyszłość Internetu. Wypracowane w ten sposób stanowisko sprzeciwia się wszelkim próbom ograniczania praw i wolności w sieci. Konsultowaliśmy je przed Konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, agendy ONZ, w Dubaju w grudniu 2012. Konsultujemy je obecnie – Polska nowych ITR nie przyjęła. Czekamy na opinie obywateli.
 • Rozpoczęcie debaty o ochronie danych osobowych na 2 Kongresie Wolności w Internecie (Minister Michał Boni był prowadzącym tego panelu).

POSTULAT 9. Dialog z MSW w sprawie procedur nadzoru nad sposobem wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.

 • Zmiany w przepisach dotyczących przechowywania danych prowadzone są w MSW, (obecnie po uzgodnieniach międzyresortowych). MAC przekazuje uwagi zgłaszane w czasie warsztatu. Debata trwa.

POSTULAT 10. Monitoring procesu wdrażania nowych przepisów w sprawie cookies.

 • Przepisy o cookies wchodzą w życie 22 marca.

Warsztaty Konsultacje

POSTULATY 11 i 12. Rozmowy z instytucjami kluczowymi dla procesu konsultacji – z Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwem Gospodarki – po to, by przedstawić proponowany Kodeks Konsultacji i inne zmiany.

 • REALIZACJA: Włączyliśmy Kodeks Konsultacji/Siedem Zasad do rządowego programu „Lepsze Regulacje na 2012-2015”, przyjętego już przez Radę Ministrów. Wyłaniamy ministerstwa-liderów, które podejmą zobowiązanie do wdrażania Kodeksu. Kodeks obowiązuje już w MAC.

Coraz więcej instytucji prowadzi konsultacje na portalu mamzdanie.org.pl (przykład: konsultacje projektu stanowiska rządu w sprawie ITR, konsultacje założeń do projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych).

 • Wspólnie z RCL-em przygotowaliśmy format elektronicznej publikacji aktów prawnych, który umożliwi uchwalenie znaku graficznego w postaci cyfrowej.

Warsztat Integracja Cyfrowa

POSTULAT 13. Strategiczne dokumenty państwa będą uwzględniać problem wykluczenia cyfrowego.

 • REALIZACJA: Kluczowe dokumenty strategiczne zawierają odpowiednie zapisy na temat przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (przygotowywany Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przyjęta we wtorek 12 lutego przez rząd Strategia Sprawne Państwo).

POSTULAT 14. Przeprowadzić inwentaryzację publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce.

 • REALIZACJA: Zakończyliśmy inwentaryzację publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce (PIAP). Wkrótce opublikujemy raport.

POSTULAT 15. Egzekwowanie standardów WCAG 2.0, zgodnie z którymi serwisy internetowe mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych i starszych.

 • REALIZACJA: Standard WCGA 2.0 jest wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów jako Krajowe Ramy Interoperacyjne. Będą obowiązkowe na wszystkich stronach publicznych od czerwca 2015 r. – w tej chwili trwa proces wdrażania tych wytycznych.

dodany: 07.02.2013 | tagi: , ,

Paneliści II Kongresu Wolności w Internecie

0

Rano poinformowaliśmy o programie Kongresu (zobacz newsa: O czym będzie mowa w czasie 2 Kongresu Wolności w Internecie?) – teraz podajemy, kto będzie brał udział w panelach. Oprócz tego przypominamy o możliwości zapisu na Kongres. Zgłaszać się można do jutra, tj. 8 lutego do godziny 12 na stronie mac.gov.

II Kongres Wolności w Internecie, to kolejne duże spotkanie publiczne poświęcone szansom i zagrożeniom, jakie niosą przemiany cyfrowe. Pierwsze odbyło się 6 lutego 2012 r. w Kancelarii Premiera i poświęcone było sprawie ACTA. Kolejny, czyli pierwszy Kongres Wolności w Internecie, 5 marca 2012 r., postawił sobie już konkretne zadania, a zespoły ekspertów społecznych i z administracji wskazywały kolejne, starając się jednocześnie zaproponować rozwiązania lub sposoby dojścia do nich.

Oto wykaz osób, które będą prowadzić poszczególne panele:

Panel – Modele biznesowe: jak wspierać rozwój gospodarki cyfrowej?

 • Grzegorz Wójcik, Allegro;
 • Agata Wacławik-Wejman, Google Polska;
 • mec. Xawery Konarski, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy;
 • Grzegorz Wanio, Nasza Klasa, Kancelaria Rolesiński.pl;
 • Maciej Groń, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Panel – Jakie podejście do prawa autorskiego w UE? Relacja i komentarze do stanu prac w Komisji Europejskiej

 • Maciej Tomaszewski, Komisja Europejska – prezentacja prac Komisji;
 • Jerzy Badowski, ZAiKS (tbc);
 • Marcin Olender, MAC;
 • Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe.

Panel– Prywatność w sieci – Jakie znaczenie ma rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników?

 • Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji;
 • Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon;
 • Włodzimierz Schmidt, IAB Polska;
 • Rafał Trzaskowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Panel – Przełożenie polityki integracji cyfrowej na konkretne działania

 • Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Violetta Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Józef Orzeł, Stowarzyszenie Miasta w Internecie;
 • Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni;
 • Dorota Kosowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • Dagmara Krzesińska, Koalicja Dojrzałość w Sieci, UPC.