Artykuły dotyczące tematu: konsultacje

dodany: 18.03.2013 | tagi: , ,

Konsultacje Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

0

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do otwartych konsultacji projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w skr. PZIP). Celem konsultacji jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje trwają do 22 kwietnia 2013 r.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.

Wskazuje na obszary, które wymagają interwencji w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Chodzi o e-usługi publiczne, informatyzację urzędów oraz wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji, a także wspieranie rozwoju cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego.

Rolą Programu nie jest opisywanie szczegółów usług czy projektów, które pojawią się do 2020 roku, ale pokazanie celów i spodziewanych efektów oraz sposobu dojścia do nich. Wskazuje również, jak monitorować, czy zamierzone rezultaty są osiągane. Nikt z nas nie wie dziś, jakie rozwiązania techniczne będą dostępne w 2020 r. Zakładamy więc, że Program podlegać będzie aktualizacji, stosownie do technologicznych, organizacyjnych i społecznych zmian.

Dziś nasze państwo świadczy obywatelom wiele e-usług (Program je opisuje). Rzecz w tym, że często systemy teleinformatyczne urzędów i instytucji nie zawsze współpracują ze sobą, co sprawia, że dane obywatela zapisane w jednym urzędzie nie są dostępne w innym. Same usługi są często zdecentralizowane, wymagają od obywatela szczegółowej wiedzy, o tym, co, gdzie, i jak można załatwić.

Chcemy, by było inaczej: by obywatel nie musiał podawać danych, które administracja już posiada, i żeby nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług i dostosowywać się do różnych systemów. E-usługi są tworzone dla obywatela i mogą być współtworzone przez obywateli (Program pokazuje, jak chcemy to zrobić).

Przedstawiając projekt tego dokumentu chcielibyśmy poznać Państwa opinię w następujących kwestiach:

 • Czy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – jako dokument o charakterze strategicznym – podejmuje najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju elektronicznej administracji?
 • Jakie kwestie wymagają doprecyzowania lub wyjaśnienia w kontekście procesu informatyzacji administracji publicznej?
 • Czy rozwiązania zaproponowane w PZIP mogą przyczynić się do poprawy komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną?
 • Czy propozycje usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, przedstawionych w PZIP są dla Państwa satysfakcjonujące?

Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji Programu. Ma on zostać przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Stanie się dokumentem obowiązującym administrację i będzie podstawą do podejmowania decyzji finansowych.

Gdzie zgłaszać uwagi?

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, drogą mailową pzip[at]mac.gov.pl , za pomocą skrzynki podawczej ePUAP oraz pocztą tradycyjną pod adresem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

dodany: 14.03.2013 | tagi: , ,

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej

0

MAC przedstawił do konsultacji nowy dokument, który jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony podstawowych praw osobom korzystającym z Internetu oraz przygotowanie cyberprzestrzeni państw członkowskich Unii Europejskiej na poważne incydenty lub ataki cybernetyczne. Wymaga to koordynacji działań oraz współpracy wszystkich partnerów. Dokument jest dostępny w PDF-ie.

Dokument opisuje szczegółowy schemat ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie UE. Mają one służyć rozwijaniu współpracy między państwami członkowskimi, a sektorem prywatnym.

Strategia zakłada również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu ustanowienie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji na poziomie krajowym.

Równie istotnym celem zaproponowanego dokumentu jest doprowadzenie do sytuacji, w której podmioty działające w kluczowych dziedzinach dokonują oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego, na jakie są narażone, zapewniają niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych przy użyciu odpowiednich strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz wymieniają się informacjami z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Podmioty te będą zobowiązane do zgłaszania właściwym organom krajowym ds. bezpieczeństwa sieci i informacji incydentów mających znaczący wpływ na ciągłość podstawowych usług. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji powinny współpracować i wymieniać się informacjami z innymi organami regulacyjnymi, w szczególności z organami ochrony danych osobowych.

 

Autorzy dokumentu stawiają sobie opisane w dokumencie cele :

 • ustalenie zasad bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne,
 • ochronę praw podstawowych, wolności wypowiedzi, danych osobowych i prywatności, przy zachowaniu dostępu dla wszystkich stron,
 • demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią.

 

Dokument zawiera również strategiczne priorytety i działania niezbędne do zrealizowania powyższych celów:

 • Osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 • Radykalne ograniczenie cyberprzestępczości.
 • Opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (w skr. WPBiO).
 • Rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii.

 

Autorzy dokumentu kładą bardzo duży nacisk na koordynację między polityką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni a wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony:

 • Opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
 • Rozbudowę zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.
 • Włączanie kwestii dotyczących cyberprzestrzeni do polityki zewnętrznej UE oraz do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 • Koordynacja między właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji/CERT, organami egzekwowania prawa i organami obrony.

Autorzy dokumentu podkreślają, że w przypadku niepodjęcia znaczących działań mających na celu poprawę zdolności, zwiększenie zasobów i usprawnienie procedur wykorzystywanych przez podmioty publiczne i prywatne w celu zapobiegania incydentom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, wykrywania ich oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia, Europa pozostanie osłabiona.

Uwagi proszę przekazywać do dnia 20 marca pod adresem poczty elektronicznej: marlena.niewiadomska[at]mac.gov.pl

dodany: 19.02.2013 | tagi: , ,

Co przyniesie nowa ustawa o informatyzacji?

0

Do 8 marca MAC czeka na opinie i uwagi w sprawie  projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. To druga publiczna konsultacja w tej sprawie – latem 2012 r. konsultowane były założenia do projektu. Uwagi i opinie pomogły przygotować projekt.

Projekt dostępny jest na:

W toku konsultacji założeń padły liczne głosy krytykujące ograniczony charakter proponowanych zmian. Projekt ten ma przygotować grunt pod poważniejsze zmiany – chodzi w nim o zmianę tych przepisów, które dziś utrudniają kontakty obywateli z urzędem i uniemożliwiają upowszechnianie już dostępnych e-usług.

Najważniejsze zmiany, tak jak przedstawiono to w toku konsultacji projektu założeń, to:

1. Projektowana ustawa ma ułatwiać obywatelom i przedsiębiorcom kontakt drogą elektroniczną – bez konieczności wychodzenia z domu czy z pracy – z administracją publiczną i sądami administracyjnymi.

2. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Formularze nie spełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z e-PUAP (portalu usług publicznych), by nie myliły obywateli.

3. Zostanie też wprowadzony obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez podmioty publiczne elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej określone standardy (publikowane w repozytorium interoperacyjności).

4. Podmioty udostępniające usługi na ePUAP będą zobowiązane do ich aktualizacji stosownie do wprowadzanych zmian prawnych.

5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego mają na celu poszerzenie możliwości realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną.

Dopuszczona zostanie forma dokumentu elektronicznego przy:

a) udzielaniu pełnomocnictwa procesowego,
b) składaniu zeznań lub wyjaśnień,
c) elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną,
d) sporządzeniu przez urzędnika adnotacji,
e) wezwaniu na rozprawę.

6. MAC ma też rozszerzyć przedmiot zgody strony lub uczestnika postępowania na komunikację drogą elektroniczną. Dziś przyjmuje się, że taka zgoda musi być wyrażana odrębnie w każdym toczonym postępowaniu administracyjnym. MAC chce wprowadzić nowy rodzaj zgody, która dotyczyć będzie stałego komunikowania się z obywatelem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w przypadku każdej następnej załatwianej sprawy.

 • Także sama instytucja publiczna będzie mogła drogą elektroniczną zwracać się o wyrażanie zgody na korzystanie ze znanego jej adresu elektronicznego obywatela. Dziś żeby zwrócić się do uczestnika postępowania elektronicznie z takim zapytaniem, organ musi posiadać już zgodę na komunikację elektroniczną.
 • Chcemy wprowadzić podstawę prawną umożliwiającą stronie elektronicznego wglądu w akta sprawy.
 • Zakładamy też, że w postępowaniach przed organami administracjami publicznej będzie można posługiwać się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych (o ile nie ma możliwości uzyskania ich w wersji elektronicznej), po ich elektronicznym uwierzytelnieniu (wysyłając je trzeba będzie się „podpisać” kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP).

W razie uzasadnionych wątpliwości zawsze urząd będzie mógł zażądać oryginału w postaci papierowej.

7. Propozycje w zakresie zmieniającym Ordynację Podatkową dotyczą zmian analogicznych do Kpa, tj.:

 • rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • wprowadzenia możliwości elektronicznego wglądu w akta sprawy;
 • dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników;
 • dopuszczenia formy elektronicznej m. in. dla wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji czy też złożenia wyjaśnień lub zeznań.

8. Brak informatyzacji procedury sądowoadministracyjnej negatywnie wpływa nie tylko na funkcjonowanie sądów administracyjnych, ale także na działalność samej administracji publicznej. Nawet jeżeli organ administracji publicznej używa komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, to na potrzeby sprawy sądowoadministracyjnej musi przenosić elektroniczne dokumenty na papier.

Planowane jest więc umożliwienie zastosowania nowych technologii w tymże postępowaniu, które pozwolą na:

 • utrwalenie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu albo do organu administracji publicznej, w przypadku przekazywanych za jego pośrednictwem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • elektroniczny wgląd w akta sprawy;
 • utrwalenie pism sądu w postaci elektronicznej oraz ich doręczanie uczestnikom postępowania;
 • wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami.

 

W toku konsultacji MAC chce m.in. dowiedzieć się:

 • na jakie jeszcze utrudnienia w relacjach obywateli z urzędami należy zwrócić uwagę;
 • jakie zmiany są konieczne, by ułatwić obywatelom korzystanie z portalu usług publicznych ePUAP.

 

Projekt otrzymują do konsultacji następujące organizacje:

1. Polskie Towarzystwo Informatyczne;

2. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;

3. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;

4. Polski Komitet Normalizacyjny;

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

6. Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej;

7. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactiye Adyertising Bureau Polska;

8. Internet Society Poland;

9. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej;

10. Fundacja Panoptykon;

11. Związek Banków Polskich;

12. Poczta Polska SA;

13. Instytut Logistyki i Magazynowania.

dodany: 26.01.2013 | tagi: , , ,

Rozpoczynamy konsultacje Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych

0

Nowy tekst traktatu przyjęty podczas Światowej Konferencji Telekomunikacji Międzynarodowej (w skr. WCIT) w Dubaju w grudniu 2012 r. jest już dostępny po polsku w roboczym tłumaczeniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Polska nie podpisała nowelizacji traktatu, gdyż mamy zastrzeżenia co do jego treści i uznaliśmy, że należy go najpierw skonsultować z polskim społeczeństwem. Chcielibyśmy się dowiedzieć, które kwestie  uważają Państwo za wrażliwe i które – Państwa zdaniem – powinniśmy aktywnie podnosić w gremiach międzynarodowych zajmujących się tą tematyką. Podobne zagadnienia będą powracać także w innych gremiach, dlatego też warto i teraz poświęcić im uwagę.

Jeszcze przed konferencją propozycja nowelizacji Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (w skr. ITR) była konsultowana z partnerami społecznymi. Efektem tych konsultacji było stanowisko polskiej delegacji, która wniosła duży wkład merytoryczny w międzynarodowe negocjacje nowego tekstu ITR w Dubaju.

Podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, Polska zastrzegła sobie możliwość interpretowania traktatu zgodnie z prawodawstwem unijnym oraz zgłaszania kolejnych zastrzeżeń do czasu wejścia traktatu w życie, czyli 1 stycznia 2015 r. Traktat po wejściu w życie będzie co do zasady obowiązywał kraje, które go podpiszą. Na poziomie unijnym trwają jeszcze prace nad stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie zgodności traktatu z prawem unijnym i decyzją Rady Unii Europejskiej dotyczącą koordynacji unijnej podczas WCIT.

Uwagi można zgłaszać na portalu mamzdanie.org.pl, pocztą tradycyjną na adres ministerstwa oraz drogą elektroniczną na adres Michal.Pukaluk[at]mac.gov.pl oraz Marcin.Krasuski[at]mac.gov.pl do 4 marca 2013 r.

dodany: 20.12.2012 | tagi: , ,

Co dalej z ITR? Czemu mają służyć konsultacje?

0

Niedawno informowaliśmy Was o niepodpisaniu przez Polskę nowych regulacji ITR (zobacz newsa: Polska nie podpisała nowej wersji dokumentu ITR).  Została wtedy poruszona kwestia konsultacji w sprawie koniecznych zmian w ITR, które pozwoliły by na akceptację nie tylko przez nasz kraj, ale także pozostałych, których jest  łącznie 54. Poniżej przedstawiamy, jaki jest cel konsultacji niepodpisanych przez Polskę Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych.

Udało się nam przesunąć punkt ciężkości w inne miejsce – mówi o roli polskiej delegacji na zakończonej 14 grudnia konferencji WCIT-12 w Dubaju min. Michał Boni.

1. ITR są lepsze niż mogłyby być, gdyby nie nasz udział w negocjacjach.

W dokumencie nie ma mowy wprost o Internecie, a zapisy, które umożliwiłyby stosowanie traktatu w sposób ingerujący w wolność, zostały zmienione czy stępione (nie ma już odniesień do kontentu, spamu, czy bezpieczeństwa, które można by zrozumieć jak coś innego niż bezpieczeństwo techniczne sieci).

Polska nie podpisała jednak tej wersji, ponieważ zapisy w preambule i na temat bezpieczeństwa sieci nadal mogą budzić pewne wątpliwości.

2. Zastrzeżenia do ITR.

Polska zgłosiła do ITR zastrzeżenia. To bardzo istotne nawet, gdy nie podpisujemy ITR-ów, gdyż zastrzeżenia mają moc prawną. Dlatego Polska aktywnie uczestniczyła w procesie przygotowywania zastrzeżeń.

Kraje Unii zgłosiły zastrzeżenie, że interpretują traktat w zgodzie z prawodawstwem unijnym.

Drugie zastrzeżenie zaproponowała Polska – i zostało ono włączone do zastrzeżeń wielu innych państw: do momentu wejścia w życie traktatu, czyli do 1 styczna 2015 roku, gwarantujemy sobie prawo do zgłaszania kolejnych zastrzeżeń.

3. Konsultacje.

ITR są dostępne już po angielsku, trwa przygotowywanie tłumaczenia polskiego. Zapowiedziane w Dubaju konsultacje ITR z polską opinią publiczną mają:

 • pozwolić na sprawdzenie czy w tekście nie ma więcej wątpliwości niż te, które wskazała polska delegacja.
 • pomóc przygotować stanowisko Polski w debacie na innych forach, gdyż debata o wolności Internetu i o rozwoju telekomunikacji nie skończyła się w Dubaju.

Min. Boni podkreśla duży dorobek polskiej delegacji, możliwy właśnie dzięki otwartej debacie w kraju przed konferencją w Dubaju. – Należeliśmy tam do małej grupki państw Zachodu o wyrobionym stanowisku merytorycznym – mówił Boni.

Ile czasu będą trwały konsultacje?

Nie musimy się spieszyć. Mamy czas na to, by wspólnie uważnie przyjrzeć się czy w obecnej wersji traktatu nie ma żadnych pułapek

– podkreśla min. Boni.

Istotne są też kierunki polskiej polityki wobec państw rozwijających się, które wielką szansę na rozwój infrastruktury widzą we wzmocnieniu roli państwa. W czasie negocjacji w Dubaju dla wielu z nich ważniejszy od otwartości Internetu był  jak najszerszy dostęp do Internetu dla ich obywateli. Musimy zastanowić się, jaką politykę przyjąć, by pomóc – bez paternalizmu – realizować aspiracje cywilizacyjne.