Artykuły dotyczące tematu: Mac

dodany: 18.03.2013 | tagi: , ,

Konsultacje Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

0

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do otwartych konsultacji projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w skr. PZIP). Celem konsultacji jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje trwają do 22 kwietnia 2013 r.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.

Wskazuje na obszary, które wymagają interwencji w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Chodzi o e-usługi publiczne, informatyzację urzędów oraz wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji, a także wspieranie rozwoju cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego.

Rolą Programu nie jest opisywanie szczegółów usług czy projektów, które pojawią się do 2020 roku, ale pokazanie celów i spodziewanych efektów oraz sposobu dojścia do nich. Wskazuje również, jak monitorować, czy zamierzone rezultaty są osiągane. Nikt z nas nie wie dziś, jakie rozwiązania techniczne będą dostępne w 2020 r. Zakładamy więc, że Program podlegać będzie aktualizacji, stosownie do technologicznych, organizacyjnych i społecznych zmian.

Dziś nasze państwo świadczy obywatelom wiele e-usług (Program je opisuje). Rzecz w tym, że często systemy teleinformatyczne urzędów i instytucji nie zawsze współpracują ze sobą, co sprawia, że dane obywatela zapisane w jednym urzędzie nie są dostępne w innym. Same usługi są często zdecentralizowane, wymagają od obywatela szczegółowej wiedzy, o tym, co, gdzie, i jak można załatwić.

Chcemy, by było inaczej: by obywatel nie musiał podawać danych, które administracja już posiada, i żeby nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług i dostosowywać się do różnych systemów. E-usługi są tworzone dla obywatela i mogą być współtworzone przez obywateli (Program pokazuje, jak chcemy to zrobić).

Przedstawiając projekt tego dokumentu chcielibyśmy poznać Państwa opinię w następujących kwestiach:

 • Czy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – jako dokument o charakterze strategicznym – podejmuje najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju elektronicznej administracji?
 • Jakie kwestie wymagają doprecyzowania lub wyjaśnienia w kontekście procesu informatyzacji administracji publicznej?
 • Czy rozwiązania zaproponowane w PZIP mogą przyczynić się do poprawy komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną?
 • Czy propozycje usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, przedstawionych w PZIP są dla Państwa satysfakcjonujące?

Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji Programu. Ma on zostać przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Stanie się dokumentem obowiązującym administrację i będzie podstawą do podejmowania decyzji finansowych.

Gdzie zgłaszać uwagi?

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, drogą mailową pzip[at]mac.gov.pl , za pomocą skrzynki podawczej ePUAP oraz pocztą tradycyjną pod adresem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

dodany: 14.03.2013 | tagi: , ,

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej

0

MAC przedstawił do konsultacji nowy dokument, który jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony podstawowych praw osobom korzystającym z Internetu oraz przygotowanie cyberprzestrzeni państw członkowskich Unii Europejskiej na poważne incydenty lub ataki cybernetyczne. Wymaga to koordynacji działań oraz współpracy wszystkich partnerów. Dokument jest dostępny w PDF-ie.

Dokument opisuje szczegółowy schemat ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie UE. Mają one służyć rozwijaniu współpracy między państwami członkowskimi, a sektorem prywatnym.

Strategia zakłada również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu ustanowienie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji na poziomie krajowym.

Równie istotnym celem zaproponowanego dokumentu jest doprowadzenie do sytuacji, w której podmioty działające w kluczowych dziedzinach dokonują oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego, na jakie są narażone, zapewniają niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych przy użyciu odpowiednich strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz wymieniają się informacjami z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Podmioty te będą zobowiązane do zgłaszania właściwym organom krajowym ds. bezpieczeństwa sieci i informacji incydentów mających znaczący wpływ na ciągłość podstawowych usług. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji powinny współpracować i wymieniać się informacjami z innymi organami regulacyjnymi, w szczególności z organami ochrony danych osobowych.

 

Autorzy dokumentu stawiają sobie opisane w dokumencie cele :

 • ustalenie zasad bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne,
 • ochronę praw podstawowych, wolności wypowiedzi, danych osobowych i prywatności, przy zachowaniu dostępu dla wszystkich stron,
 • demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią.

 

Dokument zawiera również strategiczne priorytety i działania niezbędne do zrealizowania powyższych celów:

 • Osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 • Radykalne ograniczenie cyberprzestępczości.
 • Opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (w skr. WPBiO).
 • Rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii.

 

Autorzy dokumentu kładą bardzo duży nacisk na koordynację między polityką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni a wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony:

 • Opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
 • Rozbudowę zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.
 • Włączanie kwestii dotyczących cyberprzestrzeni do polityki zewnętrznej UE oraz do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 • Koordynacja między właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji/CERT, organami egzekwowania prawa i organami obrony.

Autorzy dokumentu podkreślają, że w przypadku niepodjęcia znaczących działań mających na celu poprawę zdolności, zwiększenie zasobów i usprawnienie procedur wykorzystywanych przez podmioty publiczne i prywatne w celu zapobiegania incydentom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, wykrywania ich oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia, Europa pozostanie osłabiona.

Uwagi proszę przekazywać do dnia 20 marca pod adresem poczty elektronicznej: marlena.niewiadomska[at]mac.gov.pl

dodany: 12.03.2013 | tagi: ,

MAC na targach CeBIT w Hanowerze

0

9 marca zakończyły się targi CeBIT w Hanowerze. Dostawcy i użytkownicy ze wszystkich branż i sektorów rynku wykorzystujących rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, a także przedstawiciele administracji publicznej mieli okazję spotkać się i nawiązać kontakty.

 

Cebit

Stanowisko MAC.

Targi CeBIT organizowane są co roku od 1986 r. – jest to jedno z największych spotkań przedstawicieli sektora teleinformatycznego i gospodarki cyfrowej na świecie. Przyciągają setki tysięcy zwiedzających z całego świata. Tegoroczna edycja targów była szczególna dla Polski, gdyż nasz kraj wystąpił po raz pierwszy jako Partner Strategiczny Targów CeBIT 2013.

Polska jako kraj partnerski była zatem wyjątkowo w tym roku zaangażowana w organizację i przebieg targów. Również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z beneficjentami realizującymi projekty informatyczne w ramach 7. i 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uczestniczyło aktywnie w tym wydarzeniu. MAC pokazywało na swoim stanowisku z najciekawsze rozwiązaniami w obrębie e-administracji w Polsce – między innymi projekty przyczyniające się do rozwoju elektronicznej administracji takie jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki; Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 2 Centrum Projektów Informatycznych, Konsolidacja i Centralizacja systemów Celnych i Podatkowych Ministerstwa Finansów, Program e-Cło Ministerstwa Finansów, Latarnicy.

Polskie stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem gości, odwiedzili je także przedstawiciele władz państwowych Polski i Niemiec.

Cebit2

Minister Cornelia Rundt (minister spraw społecznych Dolnej Saksonii) oraz minister Małgorzata Olszewska (MAC) na Polskich stoiskach w sekcji gov.

Cebit

Prezentacja ministra Andrzeja Ręgowskiego

 

dodany: 25.02.2013 | tagi: ,

Co zmieni się w prawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną? (część 1.)

7
Prawo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji powróciło do pomysłu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na stronach BIP MAiC można znaleźć Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

W cyklu kilku najbliższych artykułów zajmę się przedstawieniem zapisów dotyczących najistotniejszych z projektowanych zmian oraz ich komentarzem. Do tego wątku będziemy z pewnością wracać jeszcze nie raz na łamach WebSecurity.pl – prace przy zmianach do tej ustawy wywołują zawsze duże emocje, czego świadkami jesteśmy również po opublikowaniu wspomnianego Projektu. Warto jednak poświęcić kilka chwil na samodzielną refleksję i analizę tego zagadnienia, tak by móc aktywnie uczestniczyć w tej skomplikowanej dyskusji dotyczącej nas wszystkich.

 

Definicja e-usługi

Projekt zmodyfikował definicję „usługi świadczonej drogą elektroniczną” poprzez uwzględnienie jej odpłatnego charakteru. Zgodnie z propozycją, ta kluczowa dla branży definicja e-usługi ma mieć następującą postać:

 • wykonane usługi są świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość);
 • usługi świadczone są za wynagrodzeniem;
 • dane przekazywane są na indywidualne żądanie usługobiorcy;
 • usługi przesyłane i otrzymywane są za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).

 

Zasada państwa pochodzenia

Doprecyzowaniu ulec ma również zakres wyłączeń od zasady państwa pochodzenia (przepisu fundamentalnego dla sektora e-usług obowiązującego w ramach Unii Europejskiej), zgodnie z którą usługi społeczeństwa informacyjnego poddane są prawu państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba usługodawcy, chyba że strony postanowią inaczej albo mamy do czynienia z jednym z wyłączeń. To doprecyzowanie ma polegać na tym, że zasada państwa pochodzenia nie będzie (zgodnie z założeniami projektu) miała zastosowania do zobowiązań z udziałem konsumentów oraz wzorców umów skierowanych wobec konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne . Chodzi tutaj o to, że w Unii Europejskiej funkcjonują szczególne mechanizmy ochrony konkurenta w określonych przypadkach i „wymuszają” one stosowanie przepisów kraju konsumenta, co oznacza, iż nie zawsze pokryje się to z siedzibą usługodawcy. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, zmiana przepisu ma na celu doprecyzowanie, że zasada państwa pochodzenia nie odnosi się ponadto m.in. do zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia obowiązków informacyjnych przewidzianych w obrocie konsumenckim, dla których prawo właściwe wyznacza art. 12 rozporządzenia „Rzym II”, oraz do abstrakcyjnej kontroli wzorców umów, która zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE kwalifikowana jest jako zobowiązanie pozaumowne (por. wyrok ETS w sprawie C-167/00) i stosownie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia „Rzym II” podlega prawu państwa, w którym występuje naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich.

 

Informacje podstawowe o usługodawcy

Jeżeli chodzi o zakres informacji podstawowych, które zobligowany jest podawać usługodawca poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, to ulec ma on rozszerzeniu o konieczność podawania danych szczegółowych umożliwiających szybki kontakt oraz bezpośrednie i skuteczne porozumiewanie się. Jest to pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 16 października 2008 r. w sprawie C-298/07 Deutsche Internet Versicherung, zgodnie z którym usługodawca jest obowiązany podać usługobiorcom, zanim zostanie zawarta z nimi jakakolwiek umowa, oprócz adresu poczty elektronicznej, inne dane umożliwiające nawiązanie szybkiego kontaktu oraz bezpośrednie i skuteczne porozumiewanie się. Osoba wykonująca zawód regulowany będzie musiała podawać dodatkowo:

1) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;

2) samorząd zawodowy, do którego należy;

3) tytuł zawodowy, którego używa oraz państwo, w którym został on przyznany;

4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr.

Warto dodać, iż przez zawód regulowany w Projekcie rozumie się zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (są to czynności bardzo różnych profesji – od doradców podatkowych, poprzez fizjoterapeutów, na operatorach systemów nurkowych kończąc).

Ponadto (w stosunku do dotychczasowych wymogów), Usługodawca ma być obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad, a także wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla przeciętnego użytkownika oznacza to, że wszystkie dane rejestrowe będą musiały być łatwo dostępne i podane – przykładowo – w serwisie internetowym. Nawet w dzisiejszych czasach spotkać można bowiem choćby sklepy internetowe, które zawierają jedynie oznaczenie nazwy fantazyjnej i nie wiadomo dokładnie jaki podmiot prowadzi taki sklep.

Kolejna „nowość” dotyczy usługodawców tworzących strony internetowe lub zlecających tworzenie takich stron – będą oni mieli w miarę możliwości uwzględniać zalecenia dotyczące użytkowników o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu. Chodzi tutaj o potrzebę dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych i kierowanie się wytycznymi wypracowanymi przez konsorcjum W3C (Word Wide Web Consortium) w ramach inicjatywy dostępności do sieci WAI (Web Accessibility Initiative), zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0.

 

Regulaminy e-usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną będzie musiał określać także zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Rozwiązanie to należy przywitać z zadowoleniem, jednakże od strony techniczno-prawnej pozostaje otwarte to, jaki stopień szczegółowości będzie musiał towarzyszyć takiemu dookreśleniu.

 

Informacja handlowa

Projekt dokonuje także swoistego przeorientowania w obszarze informacji handlowych – wprowadza nową kategorię podmiotów rozpowszechniających informację handlową – takich podmiotów (np. firm reklamujących swoje produkty lub usługi jest bardzo dużo i wykorzystują one bardzo różne – mniej lub bardziej osadzone w przepisach – praktyki, by ich korespondencja nie była uznawana za „spam”. Podmiot taki będzie odpowiedzialny za to, żeby taka informacja była na tyle wyraźne wyodrębniona i oznaczona, aby nie budziło wątpliwości, że jest to informacja handlowa. W tym kontekście należy wspomnieć, iż Projekt modyfikuje także samo ujęcie informacji handlowych na gruncie ustawy. Informacja handlowa będzie musiała także zawierać informację o sposobie nieodpłatnego odwołania zgody na otrzymywanie zamówionej informacji handlowej – w przypadku informacji handlowej skierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do oznaczonego odbiorcy. Te modyfikacje mają na celu zminimalizowanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na tle dotychczasowej regulacji (np. dyskusja wokół tego, jakie znaczenie nadać zwrotowi „wizerunek przedsiębiorcy”).

Wykonujący zawód regulowany (czyli taki, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych przepisami prawnymi np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej etc.) może przekazywać informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz etyki zawodowej, w sposób odpowiadający charakterowi danego zawodu, biorąc pod uwagę, w szczególności, niezależność, godność i uczciwość zawodową, a także ochronę tajemnicy zawodowej (np. zgodnie z Kodeksem Etyki Fizjoterapeuty RP, Fizjoterapeuta nie wykorzystuje swojego nazwiska do reklamowania towarów i usług jeżeli uwłacza to godności i kompetencjom fizjoterapeuty).

 

To tyle tytułem wprowadzenia i przedstawienia projektowanych zmian w przepisach ogólnych ustawy oraz w zakresie obowiązków usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną. W kolejnym artykule zajmę się przedstawieniem najbardziej dyskusyjnych zmian dotyczących wyłączenia odpowiedzialności ISP wraz z komentarzem uwzględniającym głosy z dyskusji z różnych stron, w trakcie których nie można jednak zapominać o uwarunkowaniach prawa Unii Europejskiej. Przedstawię także nowoprojektowane regulacje w obszarze procedur zgłaszania i uniemożliwiania dostępu do bezprawnych danych lub do informacji pozwalających na zlokalizowanie bezprawnych danych.

dodany: 19.02.2013 | tagi: , ,

Co przyniesie nowa ustawa o informatyzacji?

0

Do 8 marca MAC czeka na opinie i uwagi w sprawie  projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. To druga publiczna konsultacja w tej sprawie – latem 2012 r. konsultowane były założenia do projektu. Uwagi i opinie pomogły przygotować projekt.

Projekt dostępny jest na:

W toku konsultacji założeń padły liczne głosy krytykujące ograniczony charakter proponowanych zmian. Projekt ten ma przygotować grunt pod poważniejsze zmiany – chodzi w nim o zmianę tych przepisów, które dziś utrudniają kontakty obywateli z urzędem i uniemożliwiają upowszechnianie już dostępnych e-usług.

Najważniejsze zmiany, tak jak przedstawiono to w toku konsultacji projektu założeń, to:

1. Projektowana ustawa ma ułatwiać obywatelom i przedsiębiorcom kontakt drogą elektroniczną – bez konieczności wychodzenia z domu czy z pracy – z administracją publiczną i sądami administracyjnymi.

2. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Formularze nie spełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z e-PUAP (portalu usług publicznych), by nie myliły obywateli.

3. Zostanie też wprowadzony obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez podmioty publiczne elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej określone standardy (publikowane w repozytorium interoperacyjności).

4. Podmioty udostępniające usługi na ePUAP będą zobowiązane do ich aktualizacji stosownie do wprowadzanych zmian prawnych.

5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego mają na celu poszerzenie możliwości realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną.

Dopuszczona zostanie forma dokumentu elektronicznego przy:

a) udzielaniu pełnomocnictwa procesowego,
b) składaniu zeznań lub wyjaśnień,
c) elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną,
d) sporządzeniu przez urzędnika adnotacji,
e) wezwaniu na rozprawę.

6. MAC ma też rozszerzyć przedmiot zgody strony lub uczestnika postępowania na komunikację drogą elektroniczną. Dziś przyjmuje się, że taka zgoda musi być wyrażana odrębnie w każdym toczonym postępowaniu administracyjnym. MAC chce wprowadzić nowy rodzaj zgody, która dotyczyć będzie stałego komunikowania się z obywatelem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w przypadku każdej następnej załatwianej sprawy.

 • Także sama instytucja publiczna będzie mogła drogą elektroniczną zwracać się o wyrażanie zgody na korzystanie ze znanego jej adresu elektronicznego obywatela. Dziś żeby zwrócić się do uczestnika postępowania elektronicznie z takim zapytaniem, organ musi posiadać już zgodę na komunikację elektroniczną.
 • Chcemy wprowadzić podstawę prawną umożliwiającą stronie elektronicznego wglądu w akta sprawy.
 • Zakładamy też, że w postępowaniach przed organami administracjami publicznej będzie można posługiwać się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych (o ile nie ma możliwości uzyskania ich w wersji elektronicznej), po ich elektronicznym uwierzytelnieniu (wysyłając je trzeba będzie się „podpisać” kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP).

W razie uzasadnionych wątpliwości zawsze urząd będzie mógł zażądać oryginału w postaci papierowej.

7. Propozycje w zakresie zmieniającym Ordynację Podatkową dotyczą zmian analogicznych do Kpa, tj.:

 • rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • wprowadzenia możliwości elektronicznego wglądu w akta sprawy;
 • dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników;
 • dopuszczenia formy elektronicznej m. in. dla wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji czy też złożenia wyjaśnień lub zeznań.

8. Brak informatyzacji procedury sądowoadministracyjnej negatywnie wpływa nie tylko na funkcjonowanie sądów administracyjnych, ale także na działalność samej administracji publicznej. Nawet jeżeli organ administracji publicznej używa komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, to na potrzeby sprawy sądowoadministracyjnej musi przenosić elektroniczne dokumenty na papier.

Planowane jest więc umożliwienie zastosowania nowych technologii w tymże postępowaniu, które pozwolą na:

 • utrwalenie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu albo do organu administracji publicznej, w przypadku przekazywanych za jego pośrednictwem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • elektroniczny wgląd w akta sprawy;
 • utrwalenie pism sądu w postaci elektronicznej oraz ich doręczanie uczestnikom postępowania;
 • wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami.

 

W toku konsultacji MAC chce m.in. dowiedzieć się:

 • na jakie jeszcze utrudnienia w relacjach obywateli z urzędami należy zwrócić uwagę;
 • jakie zmiany są konieczne, by ułatwić obywatelom korzystanie z portalu usług publicznych ePUAP.

 

Projekt otrzymują do konsultacji następujące organizacje:

1. Polskie Towarzystwo Informatyczne;

2. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;

3. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;

4. Polski Komitet Normalizacyjny;

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

6. Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej;

7. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactiye Adyertising Bureau Polska;

8. Internet Society Poland;

9. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej;

10. Fundacja Panoptykon;

11. Związek Banków Polskich;

12. Poczta Polska SA;

13. Instytut Logistyki i Magazynowania.

dodany: 08.02.2013 | tagi: , , ,

Co pokazał system eWUŚ?

2

O nowym systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (w skr. eWUŚ) informowaliśmy Was w ubiegłym roku. Część z nas miała za pewne „okazję” mieć z nim styczność, przy okazji ostatniej epidemii grypy… Na szczęście obyło się bez takich wypadków, które spotkały sporo osób kilkanaście lat temu, poprzez zmianę systemu świadczeń opieki zdrowotnej.

Plusem nowego rozwiązania jest brak konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Lekarze też na tym zyskali.

EWUŚ to dobre rozwiązanie dla obywateli. Jest też źródłem danych pozwalających na poprawienie działalności służby zdrowia – mówi Michał Boni. W ciągu miesiąca działania systemu identyfikacji ubezpieczonych zgłaszających się do lekarza (eWUŚ), tylko 0,1 % pacjentów nie mogło znaleźć swoich danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych – poinformowali na konferencji prasowej poświęconej funkcjonowaniu systemu szef MAC Michał Boni i szefowa NFZ Agnieszka Pachciarz.

Nowy system działa od 1 stycznia. Pozwala nie tylko łatwo potwierdzić nasze prawo do leczenia w ramach ubezpieczenia, ale przy okazji pokazuje, jak funkcjonuje system ochrony zdrowia w Polsce.

 

zapytania-do-eWUŚ

• Kiedy ustawiają się kolejki? Najwięcej pytań w systemie eWUŚ pojawia się między godziną 7 a 9 rano. O godz. 8 pada średnio 338,5 tys. zapytań. To logiczne – w tych godzinach do ośrodków zdrowia zgłasza się najwięcej osób, które chcą zarejestrować się na wizytę u lekarza internisty.

– Ten rozkład zapytań może być się dla świadczeniodawców sygnałem, jak zarządzać ruchem w przychodniach i organizować ich pracę – zaznaczał minister Boni.

• Szpitale mają automatyczne systemy do potwierdzania praw pacjentów. Można to poznać po skoku zapytań na początku każdej doby, po północy.

 • Weekendowa anomalia. W 95,2 proc. Centralny Wykaz Ubezpieczonych wskazywał, że pacjent jest ubezpieczony i ma prawo do świadczeń. W 4,6 proc. takie uprawnienie nie zostało potwierdzone. Jak zaznaczała prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w takiej sytuacji pacjent może złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony.

W dni świąteczne wzrasta jednak odsetek osób, których uprawnienia nie zostają potwierdzone. Może to wynikać z faktu, że są najczęściej osoby, które nie planowały wizyty u lekarza, a zjawiły się u niego np. w wyniku wypadku.

System działa sprawnie. Zdarzały się niewielkie nieprawidłowości, jak choćby to, że w systemie wyświetliło się nazwisko nie tego pacjenta. – To jednak nie wina eWUŚ, ale tego, że niektóre instytucje nie dopełniły procedur – podkreślił minister. Po prostu nowy system wykazał te braki.

 

Jak działa eWUŚ?

Aby udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, wystarczy znajomość numeru PESEL. Sprawdzenie trwa 3-4 sekundy, więc jest to ułatwienie także dla lekarzy i przychodni.

• Osoby do 18. roku życia mogą pokazać aktualną legitymację szkolną, a zgłaszając się do rejestracji z maleńkim dzieckiem (które nie ma jeszcze numeru PESEL) podajemy swój PESEL.

• Jeśli system NIE potwierdzi prawa do leczenia ze środków publicznych, co może się zdarzyć nawet jeśli jesteśmy ubezpieczeni, PISZEMY OŚWIADCZENIE, że prawo do leczenia mamy, albo pokazujemy dotychczasowe zaświadczenia.

Jeśli oświadczymy nieprawdę, zostaniemy obciążeni kosztami usługi.

dodany: 07.02.2013 | tagi: , ,

Paneliści II Kongresu Wolności w Internecie

0

Rano poinformowaliśmy o programie Kongresu (zobacz newsa: O czym będzie mowa w czasie 2 Kongresu Wolności w Internecie?) – teraz podajemy, kto będzie brał udział w panelach. Oprócz tego przypominamy o możliwości zapisu na Kongres. Zgłaszać się można do jutra, tj. 8 lutego do godziny 12 na stronie mac.gov.

II Kongres Wolności w Internecie, to kolejne duże spotkanie publiczne poświęcone szansom i zagrożeniom, jakie niosą przemiany cyfrowe. Pierwsze odbyło się 6 lutego 2012 r. w Kancelarii Premiera i poświęcone było sprawie ACTA. Kolejny, czyli pierwszy Kongres Wolności w Internecie, 5 marca 2012 r., postawił sobie już konkretne zadania, a zespoły ekspertów społecznych i z administracji wskazywały kolejne, starając się jednocześnie zaproponować rozwiązania lub sposoby dojścia do nich.

Oto wykaz osób, które będą prowadzić poszczególne panele:

Panel – Modele biznesowe: jak wspierać rozwój gospodarki cyfrowej?

 • Grzegorz Wójcik, Allegro;
 • Agata Wacławik-Wejman, Google Polska;
 • mec. Xawery Konarski, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy;
 • Grzegorz Wanio, Nasza Klasa, Kancelaria Rolesiński.pl;
 • Maciej Groń, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Panel – Jakie podejście do prawa autorskiego w UE? Relacja i komentarze do stanu prac w Komisji Europejskiej

 • Maciej Tomaszewski, Komisja Europejska – prezentacja prac Komisji;
 • Jerzy Badowski, ZAiKS (tbc);
 • Marcin Olender, MAC;
 • Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe.

Panel– Prywatność w sieci – Jakie znaczenie ma rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników?

 • Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji;
 • Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon;
 • Włodzimierz Schmidt, IAB Polska;
 • Rafał Trzaskowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Panel – Przełożenie polityki integracji cyfrowej na konkretne działania

 • Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Violetta Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Józef Orzeł, Stowarzyszenie Miasta w Internecie;
 • Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni;
 • Dorota Kosowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • Dagmara Krzesińska, Koalicja Dojrzałość w Sieci, UPC.

dodany: 07.02.2013 | tagi: , ,

O czym będzie mowa w czasie 2 Kongresu Wolności w Internecie?

0

Kongres spotyka się 13 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie o godz. 12. Po sesji plenarnej, którą otworzy min. Michał Boni i na której zostaną przedstawione efekty rocznych prac i ustalone nowe zadania, są planowane cztery panele dyskusyjne. Będzie również relacja online i na Twitterze (#2kwi). Dla zainteresowanych debatą obywateli przygotowano też 30 miejsc – zgłoszenia są zbierane od 7 lutego na stronie mac.gov.pl.

To kolejne duże spotkanie publiczne poświęcone szansom i zagrożeniom, jakie niosą przemiany cyfrowe. Pierwsze odbyło się 6 lutego 2012 r. w Kancelarii Premiera i poświęcone było sprawie ACTA. Kolejne, czyli pierwszy Kongres Wolności w Internecie, 5 marca 2012 r., postawił sobie już konkretne zadania, a zespoły ekspertów społecznych i z administracji wskazywali kolejne, starając się jednocześnie zaproponować rozwiązania lub sposoby dojścia do nich.

Co wynikło z ich pracy? Temu m.in. poświęcone będą panele i debata finalna.

Panel I: jakie podejście do prawa autorskiego w UE? Relacja i komentarze do stanu prac w Komisji Europejskiej

4 lutego Komisja Europejska rozpoczęła debatę „Licencje dla Europy”, w ramach której różne grupy interesariuszy mają dyskutować o problemach prawa autorskiego we współczesnym świecie. To realizacja zapowiedzi przeglądu prawa autorskiego, jaką Komisja złożyła w grudniu 2012 r. Wspiera ją trzech komisarzy UE – Neelie Kroes (agenda cyfrowa), Michel Barnier (rynek wewnętrzny) oraz Androulla Vassiliou (edukacja i kultura), którzy mówią, że prawa autorskie i nowe technologie mogą ze sobą współgrać, a ewentualne zmiany przynieść pozytywny wpływ na skuteczne stosowanie prawa, kreatywność oraz rozwój gospodarki internetowej.

Debata o problemach prawa autorskiego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym jest ważna z punktu widzenia zarówno twórców, jak i użytkowników, potrzebna jest nowa równowaga, która zapewni poszanowanie praw twórców przy wystarczającej swobodzie użytkowników.

Panel będzie okazją do zapoznania się z kierunkiem zainicjowanej przez KE inicjatywy i tym, jak ma wyglądać proces jej definiowania i oczekiwany rezultat.

Panel II: Modele biznesowe: jak wspierać rozwój gospodarki cyfrowej?

Korzyści ze stosowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (w skr. ICT) są szczególnie ważne w czasach spowolnienia gospodarczego, dają bowiem szansę zmniejszania dystansu do liderów w Europie.

Zmiany legislacyjne, które tworzą korzystne warunki rozwoju gospodarki cyfrowej, to przyjęte już zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i ustawa dotycząca audiowizualnych usług medialnych na żądanie (w skr. VOD). Trwają prace nad modernizacją rozporządzenia w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, tak aby umożliwić szerszą niż dotychczas komunikację elektroniczną między dostawcą usług a abonentem. Bardzo istotne dla usług elektronicznych oraz całego sektora handlu elektronicznego są finalizowane właśnie prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poza rozwiązaniami dotyczącymi dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego przewiduje ona również deregulację w zakresie klasycznego handlu elektronicznego.

Podczas panelu będziemy zastanawiali się, jakie działania są teraz najważniejsze dla cyfrowej gospodarki.

Panel III: Prywatność w sieci – Jakie znaczenie ma rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników?

Skuteczna ochrona danych osobowych jest kluczowa dla prywatności i poczucia bezpieczeństwa w sieci, zaś wyważona elastyczność przepisów ułatwia nam wszystkim załatwianie różnych spraw przez Internet, a przedsiębiorcom wdrażanie i tworzenie nowych modeli biznesowych.

Od czasu pierwszego Kongresu udało się wdrożyć część zgłoszonych postulatów: ograniczyć o połowę okres retencji danych czy znaleźć akceptowalne rozwiązanie w sprawie cookies. W Dubaju, gdzie międzynarodowa społeczność pracowała w grudniu 2012 r. nad zmianami w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych (w skr. ITR), Polska przeciwstawiła się skutecznie tworzeniem furtek do kontroli przepływu treści w Internecie.

Teraz kluczowa jest debata o propozycji rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. Prace nad nim prowadzone są w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, gdzie ścierają się przeciwstawne wizje.

Panel IV: Przełożenie polityki integracji cyfrowej na konkretne działania

Pierwsze postulaty zebrane po Kongresie w zeszłym roku zostały już włączone do przyjmowanych właśnie: Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Strategii Sprawne Państwo oraz Policy Paper 2020. Stawiamy na umiejętności obywateli (projekty jak „Cyfrowa Szkoła” i „Latarnicy Polski Cyfrowej”), podwyższamy też poprzeczkę podmiotom świadczącym usługi publiczne (przyjęte w maju 2012 r. przez rząd Krajowe Ramy Interoperacyjności zobowiązały je, by w ciągu trzech lat dostosowały swoje strony do potrzeb obywateli niepełnosprawnych).

Jakiego rodzaju działania i inicjatywy powinny być prowadzone, co wynika dla nas z polityk europejskich w sprawie integracji cyfrowej?

Zakończenie: Jaka współpraca na przyszłość? – Jak zmieniły się konsultacje? Co to jest Forum Partnerów Sieci?

Rok 2012 zmienił sposób prowadzenia konsultacji. Poza ściśle regulowanymi prawem konsultacjami społecznymi, z organizacjami, stowarzyszeniami czy związkami zawodowymi, uruchomiliśmy nowe kanały rozmowy, pozwalając każdemu zainteresowanemu obywatelowi zabierać głos. W czasie, gdy Ministerstwo Gospodarki pracowało nad swą platformą konsultacyjną, administracja zaczęła korzystać z narzędzia społecznego – portalu mamzdanie.org.pl.

Ten nowy rodzaj współpracy sprawdził się przy negocjacjach Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (w skr. ITR) , bo dzięki wcześniejszym konsultacjom publicznym delegacja polska pojechała na spotkanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w Dubaju w grudniu 2012 r. wyposażona w bardzo silny mandat, co zdecydowało o roli, jaką Polska odegrała na tym spotkaniu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Polska była pierwszym krajem, który przedstawił do powszechnych publicznych konsultacji tekst zmian w ITR.

Zespól ekspertów społecznych i z administracji przygotował tymczasem Kodeks Konsultacji. Dokument został zarekomendowany do stosowania przez Radę Ministrów w programie Lepsze Regulacje. MAC wdrożył już Kodeks Konsultacji do stosowania u siebie.

W tej sesji krótko przedstawimy zasady Kodeksu Konsultacji oraz plany rozwoju konsultacji z Programu Lepsze Prawo. Przedstawimy również Platformę Konsultacji wdrażaną obecnie przez Ministerstwo Gospodarki.

Poinformujemy również o powołaniu „Forum Partnerów Sieci” – zespołu przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, w którym na bieżąco będą omawiane kwestie istotne dla wolności w Internecie, społeczeństwa cyfrowego oraz gospodarki cyfrowej.

Drugi Kongres Wolności w Internecie zacznie się o godz. 12, a pierwsze panele – o godz. 13. Zakończenie spotkania planowane jest na godz. 17.

UWAGA! Na 2. Kongres zaproszono aktywnych uczestników dotychczasowej debaty i warsztatów. Przygotowano też 30 miejsc dla zainteresowanych obywateli. Zgłoszenia są zbierane na stronie mac.gov.pl od  7 lutego, od godz. 12, do piątku, do godz.12.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

dodany: 05.02.2013 | tagi: , ,

Drugi Kongres Wolności w Internecie 13 lutego

0

13 lutego w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie Kongresu Wolności w Internecie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych, a także zainteresowanych tematem obywateli na dyskusję, jak wspierać cyfrowy rozwój, tak by służył każdemu obywatelowi.

Pierwsze spotkanie Kongresu – 5 marca 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik – było ważnym krokiem  w otwartej debacie o roli internetu w Polsce. Po Kongresie ponad 150 ekspertów społecznych i z administracji pracowało nad propozycjami zmian i usprawnień, które służyć mają rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.

Część tych propozycji już została wdrożona: są to np. rozwiązania dotyczące cookies i retencji danych w nowym Prawie Telekomunikacyjnym. Opracowany przez uczestników warsztatów Kodeks Konsultacji został włączony do rządowego programu „Lepsze Regulacje”.

Osiągnięciem publicznej debaty o wolności w Internecie jest wspólnie wypracowane stanowisko w sprawie zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych. Dało to mandat polskiej delegacji pozwalający bronić wolnego Internetu na międzynarodowej konferencji w Dubaju w grudniu 2012 r.

Mamy nadzieję, że drugi kongres będzie równie pomocny w zbieraniu opinii o tym, co ważne we współczesnym świecie – o procesie konsultacji społecznych, integracji cyfrowej, otwierania zasobów publicznych, prawie autorskim, ochronie danych osobowych czy modelach biznesowych w sieci.

Na kongres zaproszeni zostali aktywni uczestnicy dotychczasowej debaty i warsztatów. Przygotowano także pulę miejsc dla zainteresowanych obywateli – informacje o tym, jak się zgłaszać, podamy wkrótce.

 

Miejsce spotkania:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66

dodany: 01.02.2013 | tagi: , ,

Nowa ochrona dla komputerów Mac

0

Firma ESET, producent rozwiązań antywirusowych, z których korzysta 3,5 mln Polaków, udostępniła najnowsze wersje swoich programów na platformę Mac. Do sklepów trafia właśnie system antywirusowy i antyspyware ESET Cyber Security oraz pakiet bezpieczeństwa ESET Cyber Security Pro. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na zagrożenia wymierzone w Mac OS X takie jak Flashback Trojan, który w 2012 zainfekował kilkaset tysięcy komputerów Apple.

ESET Cyber Security 6 to nowa wersja programu antywirusowego adresowanego do użytkowników komputerów Mac. Koncentruje się na efektywnym wykrywaniu nowych zagrożeń wykorzystując zaawansowaną analizę heurystyczną oraz sygnatury generyczne. Program pracuje w oparciu o bazujący na chmurze system oceny reputacji i bezpieczeństwa plików ESET LiveGrid. Zastosowana technologia białych list oraz zminimalizowana ilość powiadomień wydatnie skróciły czas potrzebny na skanowanie systemu i pozwalają na bezpieczną pracę bez spadku mocy obliczeniowej komputera. Dzięki zwiększeniu wydajności oraz zaawansowanemu silnikowi skanowania ThreatSense ESET pozwala cieszyć się płynnym działaniem również podczas przeglądania multimediów.

Prócz osłony antywirusowej zwiększono nacisk na ochronę prywatności. Użytkownicy mogą swobodnie przepuszczać lub blokować przychodzące i wychodzące połączenia dla wybranych aplikacji, usług i numerów portów chroniąc swoją tożsamość. Dodatkowo elastyczny system licencjonowania ESET pozwala na ochronę kilku systemów na jednym urządzeniu. Kupując rozwiązanie dedykowane na Mac klient ma możliwość opcjonalnej instalacji analogicznego produktu – antywirusa bądź pakietu bezpieczeństwa – chroniącego środowisko Windows. Zadbano również o design interfejsu, który jest spójny ze wzornictwem Apple.

ESET Cyber Security 6 Pro to kompletny pakiet bezpieczeństwa zawierający wszystko, co jest współcześnie potrzebne do bezpiecznego korzystania z komputera Mac. Zawiera wszystkie standardowe funkcjonalności ESET Cyber Security, a dodatkowo oferuje wzmocnioną zaporę osobistą (Personal Firewall) oraz stopniowalną kontrolę rodzicielską umożliwiającą nadzór nad sieciową aktywnością dzieci.

W ostatnich latach laboratorium ESET wykryło kilkanaście rodzin malware’u wymierzonego w platformę Mac, jak Flashback Trojan, który zainfekował ponad 500 tysięcy urządzeń. Liczba tych programów stale rośnie. Choć znacznie liczniejsze wirusy tworzone z myślą o Windows nie stwarzają zagrożenia dla środowiska Mac OS X, to komputer Apple może rozsiewać je dalej. Eksperci ESET wzięli pod uwagę te czynniki pracując nad najnowszymi rozwiązaniami dla użytkowników komputerów Mac. Proaktywną ochronę i dodatkowe warstwy zabezpieczenia zaprojektowano z myślą o platformie Mac OS X, ale też jako tarczę przed atakami na środowisko Windows oraz systemy bazujące na Linuxie.